Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Nâng cao vai trò thương chính trong việc thúc đẩy hoạt thêm mới vào động xuất khẩu, nhập cảng hàng hóa.

Vớ các chương, các điều trong này cũng phải lồng ghép nội dung ấy vào thì mới đạt đến trình độ hiện đại hóa của lĩnh vực này trong thời kì tới

Nâng cao vai trò Hải quan trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Song song Luật thương chính (sửa đổi) lần này đã tụ hội vào tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc thi hành Luật hải quan bây giờ, đã bám rất sát vào tổng kết thực thi Luật hải quan hiện hành trong những năm qua để có định hướng tháo gỡ vướng mắc và thích hợp với điều kiện trong nước cũng như đề nghị của quốc tế trong tình hình giờ.

Vn. Tuy nhiên, khi đưa quy định này ra thì phải soát lại các quy định có liên quan trong Điều 14 dự thảo luật. Vấn đề thứ nhất,  dự án luật này phải có những quy định làm sao nhằm giảm thiểu tối đa tổn phí về hải quan cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, nghĩa là sửa luật theo hướng tiến bộ, giảm thiểu tối đa uổng, can dự tới uổng về thương chính mà hệ trọng tới xuất du nhập hàng hóa.

Nếu quy định chi tiết quá trong luật thì có thể hợp với mặt hàng này, lĩnh vực này nhưng lại không thích hợp với mặt hàng khác, lĩnh vực khác ở những thời điểm khác. Hai là thẩm tra, có thể “anh” không vi phạm nhưng “anh” tuân thủ Luật thương chính như thế nào. Vấn đề thứ ba,  rất quan yếu, đó là các quy định can dự đến quyền con người, quyền căn bản của công dân, đặc biệt là những biện pháp quy định trong dự án luật này là chống buôn lậu, chuyên chở hàng hóa trái phép qua biên cương phải ăn nhập với Hiến pháp hiện hành cũng như trong quá trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Do tăng cường soát hàng hóa sau thông quan rất quan trọng mà khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần như so với trước kia nên việc định hướng và phân cấp rộng rãi hơn nữa để cho những người có thẩm quyền quyết định vấn đề soát sau thông quan là cấp thiết.

Theo đó công tác quản lý quốc gia, vai trò, vị trí những cơ quan quản lý quốc gia đối với lĩnh vực bắt có bổn phận đối với hiện đại hóa lĩnh vực hải quan tôi cũng không thấy, trong đó đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ thông báo và Truyền thông tôi cũng chưa thấy xuất hiện vai trò, vị trí trong đó.

Trong lần này có giảng giải từ ngữ thế nào quản lý rủi ro, thế nào rủi ro. Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi chúng ta đang thực hành cơ chế thị trường có sự định hướng của quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì phải tiếp cận vấn đề thương chính cũng như dự án Luật thương chính theo hướng làm thế nào để nâng cao hơn nữa phạm vi luật pháp, nâng cao hơn nữa vai trò của thương chính trong việc xúc tiến hoạt động xuất khẩu, nhập cảng hàng hóa, góp phần quan yếu vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, cũng như hạn chế tối đa những tác động bị động của các biện pháp chống buôn lậu, những biện pháp này ảnh hưởng tới quyền con người, quyền căn bản của công dân.

Mục đích của việc ban hành dự án luật này là nhằm hoàn thiện phạm vi pháp lý về hải quan, để đảm bảo đấu canh tân hành chính, hiện đại hóa thương chính, đặc biệt là hệ thống thủ tục thương chính điện tử đáp ứng yêu cầu và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại, đầu tư, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy trong việc nghiên cứu dự thảo luật này phải tính, phải bám sát quá trình thương thuyết và trong thương thảo những quy định này dự định sẽ có hệ trọng tới thương chính trong Hiệp định này để khi hoàn tất thương lượng thì không phải tiến hành sửa luật.

Tôi tán đồng với 4 nhóm vấn đề của dự án đã nêu tại Tờ trình cũng như Báo cáo rà. Bên cạnh đó cũng có những quy định tương đối phù hợp với những quy định, định hướng của Công ước Kyoto cũng như một số cam kết quốc tế trong phạm vi của WTO một số cam kết khác mà Việt Nam đã ký kết và tham dự.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Đào Trọng Thi:  Chưa tiếp cận vấn đề quản lý rủi ro một cách toàn diện, đầy đủ    Một trong những nội dung đề cập trong vắng kiểm tra là về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của hải quan. Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ thương chính. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng:  Cần bổ sung vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước can hệ đến việc áp dụng công nghệ thông báo đối với lĩnh vực hải quan     Việc sửa đổi Luật thương chính lần này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực hải quan trên cơ sở đơn giản, tiện lợi và hội nhập, bằng cách dùng công nghệ hiện đại, đẵn ở đây là công nghệ thông tin.

Do đó tôi đề nghị với mục tiêu là hiện đại hóa lĩnh vực thương chính bằng áp dụng khoa học công nghệ thì cần bổ sung thêm vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước can hệ đến việc vận dụng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực thương chính của mình, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ thông tin và Truyền thông.

Cái này rất quan trọng, nó có hai mặt, một mặt sáng tỏ để tăng cường việc quản lý quốc gia, thẩm tra, kiểm soát, nhưng nó sẽ cải thiện hình ảnh của hải quan trong ánh mắt của doanh nghiệp trong nước, ngoài nước trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Còn phải nộp cụ thể những giấy tờ gì, Tất nhiên với ý thức phải giảm bớt và gọn hơn thì nên giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể những trường hợp này.

Hiện thời Việt Nam và 11 quốc gia đã tiến hành tới vòng thương thuyết thứ 18. Trên tinh thần đó, luật sửa đổi lần này đã tụ hội vào một số nội dung quan trọng như cải cách thủ tục hải quan theo hướng nội luật hóa các cam kết quốc tế, đây là vấn đề rất cần kíp, tạo tiện lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảng, hiện đại hóa thương chính, vận dụng công nghệ thông báo, thông quan điện tử, nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động quản lý thương chính, gian buôn lậu, chuyển vận trái phép hàng hóa qua biên cương, ăn gian thương mại.

Đây là Hiệp định rất mới của một nhóm nước trong khu vực châu Á - thanh bình Dương, sẽ có nhiều quy định về xuất, du nhập liên tưởng tới hải quan. Những nội dung khác mong muốn lồng cả nội dung công nghệ thông báo là công nghệ đương đại thì tôi chưa thấy xuất hiện.

Về tổ chức bộ máy thương chính, tôi hợp nhất như dự thảo là không tổ chức theo địa giới, đơn vị hành chính.

Nguồn: internet  Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân:  Hạn chế tối đa những tác động thụ động của các biện pháp chống buôn lậu    Thứ nhất là việc tiếp cận khi xây dựng luật này, tôi nghĩ có nhẽ từ trước tới nay chúng ta tiếp cận thương chính nói chung hay Luật thương chính nói riêng thường tiếp cận ở góc cạnh tổ chức bộ máy hành chính là cốt. Cũng có lẽ vì cách tiếp cận này mà chúng ta đã giao dự án luật cho Ủy ban luật pháp.

Với đích như vậy nhưng khi tôi đọc và nghiên cứu hồ sơ ở đây thì muốn làm được điều đó phải xem thử lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong lĩnh vực thương chính đang ở tầm nào thì lúc đó mới có cơ sở đề xuất mới.

Thực ra phương pháp quản lý rủi ro đã được đề cập trong Luật Quản lý thuế, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đề cập vấn đề này không được toàn diện, đầy đủ, nếu nó thiên lệch về một số giải pháp có thể sẽ để sơ hở trong hoạt động rà.

Tôi nghĩ rằng, nguyên tắc quản lý rủi ro nếu trở nên một phương pháp hiện đại thì chắc chắn nó phải lưu ý đến vấn đề này. Nhưng trong thời kì sắp tới mình muốn như thế nào, trong hồ sơ này tôi chưa thấy đánh giá mình đang ở mức như thế nào trong khu vực và thế giới.

Tức thị khi ta tụ hợp quản lý vào những khu vực có chừng độ rủi ro cao thì song song cũng phải thực hành soát tình cờ đối với phần còn lại. Luật nêu mục đích là áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông báo nhưng trong cả luật mới chỉ dừng lại ở Điều 9. Điều 17 quy định những nguyên tắc về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ thương chính nhưng toàn bộ những nội dung này nghiêng về việc tụ họp các điều kiện, dụng cụ, nhân lực cho việc quản lý các lĩnh vực và các nội dung có khả năng rủi ro cao, có nguy cơ vi phạm nhiều, nhưng nếu chỉ tụ hợp vào vấn đề đó và bỏ ngỏ phần còn lại thì như vậy vô hình trung tạo ra một nhà xí an toàn cho những vi phạm có thể không nằm trong những lĩnh vực có nguy cơ cao, không nằm trong những đối tượng có nguy cơ và như thế là rất nguy hiểm.

Về soát sau thông quan, trên cơ sở tổng kết luật cũ và thực tiễn những hàng hóa cần phải kiểm tra sau thông quan tôi tán đồng với định hướng quy định tại Điều 78, Điều 79 của dự thảo, vì chưng soát sau thông quan có hai nhiệm vụ chính: một là tập kết vào những đối tượng mà hàng hóa khi có dấu hiệu vi phạm luật pháp mặc dù hàng hóa được thông quan rồi.

Một mặt đảm bảo công tác quản lý nhà nước và một mặt khác rất quan yếu đó là xây dựng hình ảnh của hải quan thân thiện với doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập cảng hàng hóa. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện:  Định hướng và phân cấp rộng rãi hơn nữa trong thẩm tra sau thông quan    Đây là dự án luật rất quan yếu trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế và phục vụ phát triển kinh tế thị trường trong điều kiện bây chừ.

Dĩ nhiên tôi đánh giá rất cao lĩnh vực thương chính, ngân hàng thời gian vừa qua làm rất tốt. Khi góp ý cho Luật Quản lý thuế, chúng tôi đã nói nhưng dường như ta vẫn nghiêng về chuyện tập kết những vụ việc có quy mô lớn, những vụ việc có thuộc tính nghiêm trọng, nhưng bỏ qua phần còn lại mà phần còn lại mới lớn, tức thị vi phạm nhỏ nhưng lại phổ biến thì sẽ rất hiểm tạo ra tiêu cực.

Một vấn đề nữa là sự cân xứng của luật này với hiệp nghị đối tác xuyên thăng bình Dương (TPP). Rà tình cờ này không có ý tức thị để phát hiện thêm những trường hợp vi phạm mà là để cảnh báo, chặn hố xí an toàn đối với những vi phạm nằm trong lĩnh vực kia. Thành ra nguyên tắc rà tình cờ phải là nguyên tắc tuyển lựa ngẫu nhiên, chứ không được chọn vào những đối tượng cho là có khả năng cao.

Về hồ sơ hải quan quy định tại Điều 24, tôi cơ bản hợp nhất với dự thảo luật sẽ đi theo hướng giảm bớt giấy má và không phải nộp một số giấy má mà thương chính cho rằng không cấp thiết.

Theo daibieunhandan. Soát ngẫu nhiên là nhằm không để có một chỗ nào an toàn tuyệt đối. Vấn đề thứ hai,  các quy định rất rõ ràng, cụ thể, chi tiết, nhưng phải sáng tỏ hóa thủ tục hải quan tối đa. Tôi đề nghị tiếp kiến kiểm tra, bổ sung và làm rõ thêm 3 vấn đề sau. Những gì liên quan tới quyền con người, quyền căn bản của công dân thì phải nghiên cứu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét